Dansk Monteforening

Mobile navigation

Vedtægter

Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er Dansk Montéforening.
Stiftet i Skive 19. februar 2000.

§ 2
Foreningens formål er at fremme Montésporten i Danmark.

§ 3
Årskontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen med virkning for det efterfølgende kalenderår. Kontingentet skal være indbetalt inden ordinær generalforsamling. Sker dette ikke har man ikke stemmeret på generalforsamlingen og slettes herefter af foreningen.

§ 4
Alle, der søger Montélicens gennem anerkendte baner, skal være medlem af Dansk Montéforening.

§ 5
Foreningens regnskab følger kalenderåret, og skal afsluttes i så god tid før generalforsamlingen, at det reviderede regnskab kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Den af generalforsamlingen valgte revisor gennemgår og påtegner regnskabet, samt efterser at foreningens formue er i behold.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts.

§ 7
Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingentet.
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmer.
 7. Valg af bestyrelse samt suppleanter.
 8. Valg af revisor.
 9. Evt.

§ 8
Forslag fra medlemmerne må, for at kunne kræves forelagt på den ordinære generalforsamling, være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Gælder det forslag til vedtægtsændringer, er tidsfristen dog 3 uger, idet bestyrelsen er forpligtet til at meddele disse forslag til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 9
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker via opslag på hjemmesiden med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden og evt. vedtægtsforslag, som bestyrelsen skønner, må kunne påregne medlemmernes særlige interesse.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på skriftlig begæring af mindst 2/3 af medlemmerne.

§ 11
Bestyrelsen består af 7 medlemmer; de 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen med 3 personer på valg hvert år. Derudover skal der være 1 bestyrelsesmedlem valgt af Bornholms Montéklub, hvis navn fremlægges på generalforsamlingen.

Ingen kan vælges uden at være til stede ved generalforsamlingen eller ved at have givet skriftligt tilsagn.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 12
Bestyrelsen er forpligtet til at føre:

 1. Forhandlingsprotokol, der skal udvise et kortfattet referat fra generalforsamlingen, bestyrelsesmøder, forhandlinger og lignende, ligesom vedtægtsændringer skal indføres efter ordlyden.
 2. Medlemsprotokol med fortegnelse over medlemmerne med fuldstændig adresse.
 3. Kassebog indeholdende de årlige regnskaber.

§ 13
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at forestå konkrete arbejdsopgaver. Der skal dog mindst være 1 bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.

§ 14
Alle vedtagelser på generalforsamlinger og møder sker, hvor intet andet udtrykkeligt er foreskrevet, ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har kun en stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan stemme for mere end en fuldmagtsgiver. På forlangende af bestyrelsen eller blot et medlem, skal afstemninger foregå skriftligt.

§ 15
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede eller stemmeberettigede repræsenterede stemmer derfor. Foreningen kan kun opløses, når mindst ¾ af foreningens samtlige stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer derfor.

§ 16
Det bliver i så fald samtidig den pågældende generalforsamlings opgave at bestemme, hvorledes likvidationen skal foretages, men foreningens midler kan aldrig deles mellem medlemmerne, idet de skal overlades en institution, der har tilknytning til montèsporten/travsporten i Danmark.

§ 17
Grundlag for udtagelse af ryttere til Mesterskaber

§ 17.1

DM og NM for Montéryttere


Ved DM udtages Top 10 på landsstatistikken. Fratrukket sejre i uddannelsesløb.
De første 12 ryttere på landsstatistikken vil blive kontaktet og skal have givet tilbagemelding på deltagelse senest 1 mrd. før afholdelsen. Nr. 11 og 12 på landsstatistikken som standby, i tilfælde af afbud. Såfremt der vil være behov for at gå længere ned på landsstatistikken end nr. 12, vil den næste rytter på listen blive kontaktet (13 - 14 - 15 osv.), indtil de 10 deltagere er fundet.
 Ved afbud fra en deltagende rytter efter startlisten foreligger, vil den/de berørte hesteejere få tilbuddet om, at foretage rytterændring efter eget valg. Denne ekvipage vil dog ikke indgå i DM stillingen. (Vedtaget på generalforsamlingen 2015)
Kun ryttere med dansk licens kan deltage.
Rytterne udtages på baggrund af sejre vundet på dansk licens i Danmark, i den forgangne sæson. 

Ved NM udtages Top 2/3 på landsstatistikken. Fratrukket sejre i uddannelsesløb. i øvrigt samme model som ved udtagelsen til DM for Montéryttere.
Særligt herunder gælder dog, at det arrangerende land har ret til selv at vælge om indbydelsen skal gælde for hhv. 2 eller 3 deltagere fra hvert land.

§ 17.2

Såfremt den vindende rytter ved DM for Montéryttere en given sæson, IKKE opnår en placering i top10 på landsstatistikken, vil denne, i kraft af sin DM titel, alligevel være selvskrevet deltagelse ved DM i den følgende sæson. Dette gør sig også gældende ved udtagelsen til NM, og gælder som en ret til at forsvare sin titel. (Vedtaget på generalforsamlingen 2019)

Bemærk: I tilfælde af forhold, der ikke er beskrevet i Dansk Montéforenings vedtægter, vil Dansk Monteforening til hver en tid følge gældende regler for Foreningen af Danske Travamatører (FDT), samt Kalender nr. 1.


      

Racehorse Photo Logo Derby25 Groen AB Rideudstyr Danske Spil Logo

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse samt vurdere brugen af de enkelte elementer på danskhv.dk og herunder danskhv.dk/dansk-monteforening. På dette website bruges cookies til statistik og personalisering af indhold og annoncer. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken.

Læs mere