Dansk Monteforening

Mobile navigation

Vilkår for montélicens (M-licens)

Del artiklen:Sharing - FacebookSharing - Twitter

Kalender nr. 1 udgør travsportens relement. 

Gældene regler vedrørende monté, kan findes i Kalender nr. 1, som udkommer en gang årligt. Find seneste elektoniske udgave HER!

Licensbestemmelser 

Vilkår for montélicens (M-licens)

Hvis ansøgeren er i besiddelse af en A1-, B1- eller C1-licens, udstedes Montélicens efter bestået Monté-prøveløb, hvor prøveløbskravet skal opfyldes.
(Se fællesregler for prøveløb i kalender nr. 1)

Ansøgere, der ikke er i besiddelse af én af de ovennævnte licenser, skal forinden licens udstedes, gennemgå en uddannelsesomgang og bestå en teoriprøve samt uden anmærkning have gennemført et Montéprøveløb, hvor tidskravet opfyldes. (Se førstegangsansøgere om montélicens og tidskrav nedenfor)

En Montélicens giver indehaveren ret til at træne og startmelde heste, som helt ejes af licensindehaveren, nærmeste pårørende eller af selskab, som helt ejes af licensindehaveren og/eller nærmeste pårørende. Licensindehaveren kan desuden have højst fem delejede heste i sin træning indenfor samme kalenderår.

Licensen giver endvidere ret til at ride heste i løb uanset ejerforhold. Dog gælder paragraf 36 i løbsbestemmelser altid (rytterens valg af hest)

Licensindehaveren er ansvarlig for hestenes daglige pasning, også selvom denne forestås af nærmeste pårørende, eller fastansat personale i licensindehaverens trænings-, landbrugs- eller stutterivirksomhed.

Enhver indehaver af M-licens, der starter i anerkendte løb, skal være deltager i den af Forenede Danske Travamatører (eller en lignende med samme dækning) tegnede og til enhver tid gældende heltids-, ulykkes- og invalideforsikring.

Licens kan ikke udstedes til personer, der er dømt for overtrædelse af straffelovens bestemmelserom seksuelle forhold til personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incest samt fremstilling og distribution af materiale, hvor børn indgår i pornografisk sammenhæng.

Licensansøgere skal oplyse deres CPR-nummer i forbindelse med licensansøgning og give samtykke til, at Dansk Travsports Centralforbund hvert år indhenter straffeattest hos det Centrale Kriminalregister vedrørende strafferetslige afgørelser på overnævnte område. En licenshaver, der sigtes eller tiltales for et overgreb, som falder ind under det tidligere nævnte område, kan få sin licens inddraget, indtil der er afsagt dom i sagen.

(Uddrag fra TravKalender nr. 1 2014)

Førstegangsansøgere om Montélicens

Alle der ansøger om ridelicens (M-licens) første gang, skal: - Udfylde og indsende ansøgningsblanket. - Gennemgå en forsvarlig uddannelsesomgang ved et uddannelses udvalg og/ eller hos en indehaver af et A-licens og vedlægge erklæring fra den eller de, som har foreslået uddannelsen, hvoraf det fremgår, at ansøgeren skønnes egnet til deltagelse i løb. - Vedlægge lægeattest (samme som til kørekort), der højst må være 3 år gammel (hvis lægeattest er ældre end seks måneder, skal den ledsages af en tro og love-erklæring), hvoraf skal fremgå den almene sundhedstilstand., specielt vedrørende syn, hørelse, hjertefunktion og lemmers brug. - Bestå en licensprøve (teori og praktik) En uddannelsesomgan kan tidligst indledes i det år hvor ansøgeren fylder 16 år. En uddannelsesomgang og prøve skal omfatte: Forespænding, start i såvel volte- som autostart og ridning samt overhøring i løbs-, sæson- og særbestemmelser mm. I startprøverne kan kun deltage heste, som er startberettigede i henhold til løbsbestemmelserne, med mindre dispensation gives (se bestemmelser for startberettigede heste i Kalender nr. 1) Uddannelsen skal forestås af et uddannelsesudvalg, der er godkendt af DTC i samråd med en lokal bane. Anmeldelse til en uddannelsesomgang skal gøres til den aktuelle banes sekretariat. Bedømmelsen ved prøverne foretages af en repræsentant for DTC samt en person udpeget af det lokale selskab. Når uddannelsesomgangen er bestået gives midlertidig tilladelse til at ride. Endelig licens udstedes tidligst efter, at der er gennemført fem løb uden nævneværdig påtale. Hvis en person, der har erhvervet licens, ikke deltager i løb indenfor det kalender år, hvor licensen er bestået, eller det følgende kalender år, kan DTC stille krav til enten fornyet prøve eller deltagelse i et nærmere bestemt antal rutineløb, inden deltagelse i anerkendte løb kan ske.

(Uddrag fra TravKalender nr. 1 2014)   

Ansøgning om fornyelese af licens

Ansøgning om licens indsendes til DTC i henhold til bekendtgørelse herom i TravKalenderen/Væddeløbsbladet.   

Tidskrav for godkendelse i Montéprøveløb

Prøveløb skal afholdes med snorestart på 2000/2100 meter - i Aarhus dog 1800 meter og på Bornholm 1820 meter. Baneforhold indgår i vurderingen af en opnået tid, hvorfor en evt. forskel fra normale baneforhold angives på sidste løbs rapport.

Bane Tidskrav
Ch, Aal, Od, Sk og Bi 1:23.0
År 1:24.0
Ny 1:25.0
Bh 1:28.0

For at deltage i montéløb kræves godkendelse i montéprøveløb med mindre en hest har en grundpræmiesum på over 100.000 kr.

En hest, som har gennemført et montéløb i et andet land på en tid, der modsvarer kravet til godkendelse i Danmark, behøver ikke godkendelse i Danmark for at kunne starte i montéløb i Danmark.

(Uddrag fra TravKalender nr. 1 2016 s.29)

Everhorse Photo 320*97 JetSport HESTESHOPPEN amas 129 x 97